واژه نامه خرده فروشی

 

عنوان انگلیسی

معادل فارسی

توضیحات

ABC analysis

تحلیل اِی بی سی

تحلیلی که سفارش های واحدهای نگهداری در انبار را بر اساس مقیاس توانایی سود رتبه بندی می کند تا تعیین کند انبار نباید از کدام اقلام خالی شود، کدام اقلام  باید خالی شوند و کدام باید از انتخاب های انبار حذف شوند.

Accessibility

دسترس پذیری

درجه از که در آن مشتریان می توانند به آسانی به مرکز خرید وارد و خارج شوند، 2. توانایی خرده فروش برای حمل آمیزه خرده فروشی مناسب برای مشتریان در بخش بندی

Actionability

اقدام پذیری

معیاری برای ارزیابی طرح بخش بندی بازار که نشان می دهد خرده فروش باید برای برآوردن نیازهایش چه اقداماتی انجام دهد.

Additional markup

اضافه بهای افزوده

افزایش در قیمت خرده فروشی بالاتر از اضافه بهای اصلی، زمانی که تقاضای غیرمنتظره زیاد است و یا هزینه ها افزایش پیدا کرده اند.

Additional Markup

اضافه بهای افزوده

فزایش در قیمت خرده فروشی بالاتر از اضافه بهای اصلی، زمانی که تقاضای غیرمنتظره زیاد است و یا هزینه ها افزایش پیدا کرده اند.

Advertising

تبلیغات

ارتباطات غیرشخصی که بوسیله رسانه های انبوه خارج از فروشگاه مانند تلویزیون، روزنامه، رادیون، پست مستقیم و اینترنت بوسیله اسپانسر مشخص منتقل می شود.

Advertising manager

مدیر تبلیغات

مدیری از خرده فروشی که فعالیت های تبلیغاتی مانند تعیین بودجه تبلیغاتی، اختصاص بودجه، ساخت تبلیغات، انتخاب رسانه و کنترل اثربخشی تبلیغات را مدیریت می کند.

Advertising reach

دسترسی تبلیغات

درصدی از مشتریان در بازار هدف که حداقل یکبار با تبلیغات مورد نظر مواجه می شوند.

Affinity Marketing

بازاریابی وابسته

فعالیت های بازاریابی که خریداران را قادر می سازد هویت هایشان را با سازمان بیان کنند. مثالش عرضه کارت اعتباری وابسته به گروه مرجع وابسته به گروه خریداران دانشگاه است.

Affordable Budgeting Method

روش بودجه بندی مقرون به صرفه

روش بودجه بندی که در آن خرده فروش ابتدا برای هر عنصری از آمیخته خرده فروشی بجز پروموشن و تبلیغات، بودجه ای تعیین می کند و سپس منابع مالی باقیمانده را به بودجه پروموشن و تبلیغات اختصاص می دهد.

Aided Recall

یادآوری با کمک

هنگامیکه خریداران، وقتی نام برند به آنها نشان داده می­شود، نشان می­دهند که آن را می­شناسند.

Allocator

تخصیص دهنده

جایگاهی که مدیریت کالا مسئول است که دسته بندی کالاها را به خوبی در میان طبقات مختلف کالا برای فروشگاه های مختلف در یک محدوده جغرافیایی اختصاص دهد.

Anchor Store

فروشگاه تکیه گاهلنگر

خرده فروشی بزرگ، معروف که در مرکز خرید یا مال اینترنتی قرارگرفته و باعث جذب خریداران به مرکز خرید می­شود.

Assets

دارایی ها

هر آیتمی که خرده فروش مالکیت آنرا دارد و ارزش پولی دارد.

Assets turnover

گردش دارایی های

سنجش عملکرد بر اساس فروش خالص و کل دارایی ها. مساوی است با فروش خالص تقسیم بر کل دارایی ها

Assortment

دسته بندی

تعداد کالاهای واحد نگهداری در انبار SKU  در یک طبقه کالا. عمق کالا نیز نامیده می شود.

Assortment plan

برنامه دسته بندی

لیست کالاهایی که در یک طبقه کالای خاص می بایست ارائه گردند.

Assurance

ضمانت

ویژگی های خدمات کالا که مشتریان برای ارزیابی کیفیت خدمات استفاده می کنند؛ دانش و حسن نیت کارکنان که خدمات را ارائه می دهند و توانایی انتقال اعتماد و اطمینان.

Atmospherics

اتمسفریک ها

عناصر جو فروشگاه: طراحی محیط از طریق ارتباطات بصری، نورپردازی، رنگ، موسیقی و رایحه که واکنش های ادراکی و هیجان مشتریان را تحریک می کند و در نهایت بر رفتار خرید آنها تاثیر می گذارد.

Attitudes

نگرش ها

احساسات مثبت، خنثی یا منفی یک فرد درباره موضوعات مختلف

Augmented Customer Service

خدمات تکمیلی مشتری

شامل اقداماتی که تجربه خرید را افزایش می دهد و یا به خرده فروش مزیت رقابتی می دهد.

Automatic Reordering Systems

سیستم سفارش دهی مجدد خودکار

رویکردی کامپیوتری که موجودی دائمی و محاسبات نقطه سفارش دهی مجدد را ترکیب می کند.

Balanced Tenancy

اجاره های متعادل

زمانی روی می دهد که در مرکز خرید برنامه ریزی شده فروشگاه ها یکدیگر را در کیفیت، تنوع و دیگر پیشنهادات کامل می کنند.

Basic Stock List

لیست انبار پایه

سطح موجودی، رنگ، برند، سبک طبقه، اندازه، بسته بندی و هر مورد اساسی دیگری که توسط خرده فروش بکارگرفته می شود را مشخص می کند.

Battle of the Brands

جنگ برندها

رقابت میان تولیدکنندگان و خرده فروشان برای فضای قفسه و سود، جایی که برندهای تولیدکننده، فروشگاهی و عمومیgeneric با یکدیگر برای فضای بیشتر و کنترل می جنگند.

Bottom-up Space Management Approach

رویکرد مدیریت فضای از پایین به بالا

زمانی وجود دارد که برنامه ریزی فضا از سطح محصول تکی سپس در سطح طبقه، سطح کل فروشگاه و در نهایت سطح کل شرکت، انجام می شود.

BoxLimited-line Store

فروشگاه باکسخط محدود

تخفیف دهنده موادغذایی محور که بر مجموعه های کوچک از کالاها متمرکز است، تعداد ساعات کاری متوسطی دارددر مقایسه با سوپرمارکت ها، خدمات کمی دارد و برندهای تولیدکننده کمی دارد.

Budgeting

بودجه ریزی

نمای کلی هزینه های برنامه ریزی شده خرده فروش برای دوره مشخص بر اساس عملکرد مورد انتظار

Bundled Pricing

قیمت گذاری بسته ای

 شامل ترکیب چند کالا در یک قیمت توسط خرده فروش می شود.

Buyer

خریدار

فردی که برای انتخاب های کالا که توسط خرده فروش خریداری می شود و تنظیم استراتژی برای آن کالا مسئول است.خریدار داخل سازمان خرده فروشی منظور است.

Category Killer

قاتل طبقه

خرده فروش تخفیف داری که دسته بندیassortment باریک اما عمیق کالا را در طبقه عرضه می کند. بنابراین از دیدگاه مشتریان به طبقه تسلط دارد. به ان متخصص طبقه نیز می گویند.

Cross-selling

فروش متقاطع

هنگامیکه فروشندگان در یک بخش می کوشند تا کالای مکمل از سایر بخش ها را به مشتریانشان بفروشند.

Customer Delight

لذت مشتری

سطح بالای رضایت مشتری که از طریق تدارک خدمات غیرمنتظره عالی خرده فروش ایجاد می شود.

Customer Lifetime Value

ارزش عمر مشتری

سهم موردانتظار از مشتری برای سود خرده فروش از کل رابطه اش در طول زمان با خرده فروش.

Destination Store

فروشگاه مقصد

فروشگاه خرده فروشی که در آن کالا، انتخاب، نوع ارائه کالاها، قیمت گذاری یا سایر مشخصه های منحصر به فرد به صورت آهن ربایی برای جذب مشتری عمل می کنند.

Dynamic Pricing

قیمت گذاری پویا

عرضه یک کالا یا خدمت با قیمت های مختلف بسته به زمان، فصل، مشتری یا سطح تقاضا که به آن قیمت گذاری شخصی سازی شده هم می گویند.

3/5 ( 4 نظر )